ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
กุมภาพันธ์ 28, 2020, 12:36:13 PM

 
ข่าว: ห้ามลงประกาศเกี่ยวกับพวก หางาน  Part Time และ เว็บพนัน ทุกประเภท พบเห็น ลบ+แบน

Untitled Document
  หน้าแรก  • ช่วยเหลือ  • ค้นหา  • เข้าสู่ระบบ  • สมัครสมาชิก
หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: การสรรหาบุคลากร หมายถึง การสรรหาบุคลากรภาครัฐ  (อ่าน 12522 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
thaigirl
บุคคลทั่วไป
« เมื่อ: กันยายน 22, 2010, 08:56:06 AM »

การสรรหาบุคลากร

ความหมายการสรรหาบุคลากร

การ สรรหา (Recruitment) คือ กระบวนการกลั่นกรอง และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ คุณวุฒิทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงาน  ซึ่งมาสมัครงานใน
ตำแหน่งต่าง ๆ ที่องค์การเปิดรับสมัคร


หลักการสรรหาบุคลากร

หลัก การสรรหาบุคลากรขององค์การ คือ ระบบการกลั่นกรองบุคลากรในขั้นต้น เริ่มจากเงื่อนไขการประกาศรับสมัคร ได้แก่ คุณสมบัติ คุณวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน และการคัดเลือกจากการสอบคัดเลือก ได้แก่ การสอบความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในขั้นสุดท้ายเป็นการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถและเหมาะสม เข้าเป็นบุคลากรขององค์การ ตามหลักการที่ว่า "บรรจุคนให้ถูกต้องและเหมาะสมกับตำแหน่งงาน" โดยจะต้องคำนึงถึงความสำเร็จขององค์การที่ต้องอาศัยบุคลากรที่ดี มีประสิทธิภาพในการทำงาน ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนจะสามารถแข่งขันกับองค์การอื่นได้

ผลเสียจากการสรรหาบุคลากรจากภายในองค์การ

ผลเสียจากการสรรหาบุคลากรจากภายในองค์การ มีดังนี้

               1.  ทำให้องค์การไม่มีโอกาสได้รับบุคลากรจากภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถ และประสิทธิภาพในการทำงาน กล่าวคือ เป็นการปิดกั้นคนดี มีความรู้ ความสามารถหรือเป็นการขีดวงจำกัดคัดเลือกเอาแต่บุคลากรจากภายในองค์การเท่า นั้น อาจทำให้เกิดอุปสรรคต่อการพัฒนาการทำงาน เริ่มตั้งแต่เจตคติ ระบบการทำงาน การพัฒนาและการสร้างผลงานที่ดีเด่นให้แก่องค์การ

               2.  การหมุนเวียนการทำงาน หรือการสับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ในการทำงาน สำหรับบุคลากรจากภายในองค์การเมื่อมีตำแหน่งว่าง หรือตำแหน่งใหม่เกิดขึ้น ทำให้องค์การจะต้องใช้เวลาจำนวนหนึ่งเพื่อแนะนำงาน หรือนิเทศให้แก่บุคลากรผู้มาปฏิบัติงานในตำแหน่งงานใหม่ ย่อมทำให้องค์การต้องสูญเสียผลประโยชน์รายได้จาการดำเนินงานของบุคลากรใหม่จนกว่าจะเกิดประสบการณ์ และมีประสิทธิภาพในการทำงาน

               3.  การสรรหาบุคลากรจากภายในองค์การ ถ้าไม่มีการกำหนดเกณฑ์การคัด เลือกบุคลากร เช่น คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ผลงาน ประวัติความประพฤติ อาจจะทำให้การสรรหาบุคลากรภายในองค์การเป็นระบบอุปถัมภ์มากกว่าระบบคุณธรรม ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียหาย โดยเฉพาะในทางด้านประสิทธิภาพการทำงาน และชื่อเสียงขององค์การ

               4.  การสรรหาบุคลากรจากภายในองค์การแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ย่อมทำให้ขาดกำลังทรัพยากรที่มีวิสัยทัศน์ คุณภาพการทำงาน และการสร้างสรรค์ผลงาน ตลอดจนเป็นที่ยอมรับขององค์การต่าง ๆ


การสรรหาบุคลากรภาครัฐ?
บรรจุแต่งตั้งบุคคลให้สมกับงาน
? กำหนดค่าตอบแทนตามค่าของงาน ตีราคาตำแหน่งงานโดยถือหน้าที่และความรับผิดชอบของงานเป็นหลัก
? กำหนดตำแหน่งข้าราชการเป็น 3 ประเภท ตำแหน่งประเภททั่วไป/ วิชาชีพเฉพาะ/ บริหารระดับสูงหรือระดับกลาง
? กำหนดระดับตำแหน่ง 11 ระดับ
? กำหนดชื่อตำแหน่ง
? นักบริหาร ตามก.ม.ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เช่นปลัดกระทรวง อธิบดี รองอธิบดี ผ.อ.กอง เลขานุการกรม
? เจ้าพนักงานปกครอง ชื่อตามกรมเจ้าสังกัด เช่น นายอำเภอ ปลัดอำเภอ ปลัดจังหวัด

การดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุเข้ารับราชการที่ผ่านมา

1.นโยบายการสรรหาและคัดเลือก
แบบแนวดิ่ง (vertical entry)
? บรรจุบุคคล เริ่มจากระดับต่ำสุด ของแต่ละสายงาน
? เน้นการเติบโตภายใน เลื่อนตำแหน่งโดยแต่งตั้งบุคคากรภายในของตนเอง

2. ประเภทของการสรรหาบุคลากร
การสรรหาภายใน (Recruitment from inside)
? สอบเลื่อนขั้น (promotion)
การสรรหาภายนอก (Recruitment from outside)
? สอบแข่งขัน

การสรรหาข้าราชการ
? มีสัญชาติไทย
? อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
? เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
? ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
? ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟื่อนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฏ ก.พ.
? ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
? ไม่เป็นผู้ที่บกพร่องในศีลธรรม จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
? ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
? ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
? ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะการกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดละหุโทษ
? ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
? ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก ไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือตามกฏหมายอื่น
? ไม่เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

การสอบแข่งขัน
? ภาคความรู้ความสารถทั่วไป(ภาค ก.)
? ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
? ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
? ทดลองปฏิบัติราชการ
การสอบแข่งขันในแต่ละภาคจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 60% ขึ้นไป

บรรจุ แต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนั้นตามลำดับที่ ในบัญชีที่สอบแข่งขัน ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น
? ก.พ.จะเป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันเอง หรือจะมอบหมายให้องค์การ ส่วนราชการใดเป็นผู้ดำเนินการแทนก็ได้
? หลักสูตร วิธีการสอบ และวิธีดำเนินการ เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชีผู้สอบ การนำบัญชีรายชื่อผู้สอบได้ ให้เป็นไปตามที่ก.พ.กำหนด
? ผู้สอบได้ถ้าขาดคุณสมบัติทั่วไป และไม่ได้รับการยกเว้น จะบรรจุไม่ได้
? การคัดเลือกบรรจุบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญสูงในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน

4.กระแสใหม่ในการสรรหาและคัดเลือก แนวทางใหม่จากประเทศตะวันตก
ความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน คำนึงถึงประสบการณ์ในการทำงานมากกว่าระดับการศึกษา

?E-Recruitment
รวดเร็ว ประหยัด ลงทุนน้อย เข้าถึงประชาชนได้จำนวนมาก
? เข้า http://www. สมัครงานของภาครัฐ (www.usa.jobs.opm.gov หรือของสำนักงาน ก.พ.www.ocsc.go.th)
? ค้นหาตำแหน่งที่ต้องการของผู้สมัคร (ระบุตำแหน่ง โดยไม่คำนึงถึงสถานที่ หรือระบุสถานที่ก่อนว่าต้องการทำงานในจังหวัดใด)
? สร้างประวัติผู้สมัคร (Online Resume Builder) หรือส่งทาง E-mail

?ข้อดี E-Recruitment
? สามารถค้นหาข้อมูลและติดต่อกับผู้สมัครได้อย่างรวดเร็วและประหยัดโดยผ่านทางเครือข่ายระบบ Internet
? เข้าถึงประชาชนได้จำนวนมาก ทำให้ได้รับใบสมัครจำนวนมากเช่นกัน
? ข้อเสีย E-Recruitment
? ต้องกรอกข้อมูลของผู้สมัครให้ครบถ้วนก่อน จึงจะสามารถเข้าเยี่ยมชมได้
? อาจจะไม่สะดวกสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ หรือไม่มี Internet

?Walk-in recruitment
ลด ระยะเวลาในการสรรหา กรณีที่ต้องการบุคลลากรอย่างเร่งด่วน และมีการแข่งขันสูงสามารถได้คนมาทำงานอย่างรวดเร็ว เน้นเรื่องการสัมภาษณ์ไม่มีการสอบข้อเขียน วิธีนี้เหมาะสำหรับผู้ที่จบใหม่
? วิธีการสรรหาโดยเปิดบูธ(booth) ตามโรงเรียน หรือสถานที่ที่น่าสนใจ ยื่นประวัติ/ สัมภาษณ์เบื้องต้น/ กรอกใบสมัครเมื่อได้รับคัดเลือกเท่านั้น เช่นตำแหน่ง บุคลากรของกองทัพ

ข้อเสีย Walk-in recruitment
? ผู้สมัครเข้าถึงได้ง่าย ต้องเตรียมการรองรับกับผู้สมัครจำนวนมาก
? ไม่เหมาะกับตำแหน่งที่ต้องการผู้มีประสบการณ์ เพราะต้องวัดในเรื่องทักษะ และความชำนาญ


การสรรหา Walk-in recruitment ภาครัฐของไทย
? ผู้ที่จบป.ตรี เกียรตินิยม ได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบภาคความรู้ความสารถทั่วไป(ภาค ก.)และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เน้นแต่ในเรื่องการสัมภาษณ์เท่านั้น
? ผู้ที่จบป.ตรี/โท สอบผ่าน ภาค ก./ข. จะได้รับการขึ้นบัญชีรายชื่อไว้เพื่อรอเรียก

การสรรหาระบบเปิด (Open entry)
? ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา หากมีความสนใจ มีความรู้ ความสามารถในตำแหน่งก็สมัครได้ เช่น บริษัทนิสสัน มอเตอร์ (ญี่ปุ่น) เปิดรับนักศึกษาจบใหม่ สำหรับตำแหน่งนักบริหารและวิศวกร
? เปิดโอกาสให้บุคคลภาคเอกชนเข้าทำงานในภาครัฐได้
ข้อเสียคือ วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน อาจทำให้เกิดความขัดแย้งภายในองค์การ

การสรรหาระบบเปิด (Open entry) ของภาครัฐ (ก.พ.) หมาย ถึง การสรรหาข้าราชการที่เปิดกว้าง ทั้งจากภายในและภายนอกระบบราชการ ตามความจำเป็นและลักษณะงาน ทั้งในลักษณะการจ้างงานเพื่อเป็นข้าราชการ และในรูปแบบการจ้างงานพิเศษอื่นๆ โดยเน้นการสรรหาจากผู้ที่มีสมรรถนะความสามารถ ผลงาน และความพร้อมของคุณลักษณะเฉพาะบุคคล โดยมีกระบวนการอย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงกับการพัฒนาขีดความสามารถให้เกิด ความพร้อมล่วงหน้า

1.แนวคิดพื้นฐานของระบบเปิด
? การยึดหลักสมรรถนะ (Competency-based)
? การเป็นระบบที่เปิดกว้างทั่วไป
2.สาระสำคัญของระบบการสรรหาผู้บังคับบัญชา
? ผู้บริหารระดับสูงระดับ 8 /ผู้อำนวยการกอง /ผู้อำนวยการสำนัก
รูปแบบ ของระบบเปิด
? เปิดกว้างให้บุคคลภายนอกระบบราชการ สามารถเข้าสู่ตำแหน่งได้
? ระบบเปิดทั่วไปในระบบราชการ เปิดโอกาสให้บุคคลที่เป็นราชการก่อน

การสรรหาแนวราบ(Lateral entry)
? เน้นในเรื่องของทักษะ ความชำนาญงาน และประสบการณ์ของผู้สมัครเป็นหลัก
? ประสบการณ์มาก เงินเดือนสูง (มากกว่าตามแนวดิ่ง)

ข้อเสีย : เกิดอคติ ต่อต้านและไม่ยอมรับ เกิดความขัดแย้ง เสียขวัญกำลังใจ
สำหรับ ประเทศไทย ก.พ.จะใช้คัดเลือกในระดับ 6 ขึ้นไป ในตำแหน่งที่ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน หรือตำแหน่งที่มีการแข่งขันในตลาดแรงงานสูง

การสรรหาระบบทางด่วน (Fast Stream) หรือ ?ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (Fast Track)?

? High Performance and Potential System (HiPPS) เป็น ระบบที่ออกแบบขึ้นเพื่อให้ข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงได้รับการพัฒนาอย่างเป็น ระบบ โดยการหล่อหลอมข้าราชการที่มีศักยภาพตั้งแต่แรกบรรจุ ผสมผสานรูปแบบการพัฒนาที่หลากหลาย เพื่อสร้างข้าราชการที่มีคุณภาพให้พร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำทั้งทาง ความคิดและการบริหารงานในอนาคต โดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ริเริ่มนำระบบนี้มาทดลองใช้

วัตถุประสงค์ของ Fast Stream
? เพื่อดึงดูด รักษา และจูงใจคนเก่ง คนดี มีผลงาน
? เพื่อพัฒนาข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
? เพื่อเตรียมผู้นำซึ่งมีคุณภาพ มากประสบการณ์ในจำนวนที่เพียงพอสำหรับการเป็นนักบริหารระดับสูง ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ

หลักการของ Fast Stream
? การสรรหาและการประเมินที่เป็นระบบและเข้มข้น มีการแข่งขันสูง
? การแต่งตั้งที่เป็นธรรม ปราศจากการแทรกแซงโดยมิชอบ
? การพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
? สอดคล้องกับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐในภาพรวม
กลุ่มเป้าหมาย
? สำเร็จการศึกษาป.ตรีขึ้นไปโดยได้รับทุนจากรัฐบาล เช่น ทุนเล่าเรียนหลวง/ทุน ก.พ.
? ข้าราชการพลเรือนปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งใช้วุฒิระดับปริญญาที่ผ่านการประเมินและการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.กำหนด
? ข้าราชการใหม่ที่ได้บรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ด้วยวิธีการสอบเข้มข้นพิเศษ และต้องมีคุณสมบัติตามที่ ก.พ.กำหนด


การสรรหา
? ผู้บังคับบัญชาระดับต้นและผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ผอ.หน่วยงาน)พิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติตรง โดยความสมัครใจของผู้นั้นด้วย
? ผู้มีคุณสมบัติตรง สมัครด้วยตนเอง โดยความเห็นของผู้บังคับบัญชา ระดับผู้อำนวยการ

การพ้นจากตำแหน่งผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
- ข้าราชการที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก.พ. รวม 4 ครั้ง (4รอบการประเมินใน 2 ปี) อย่างต่อเนื่องให้พ้นจากตำแหน่งผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง และปรับเปลี่ยนไปดำรงตำแหน่งเดิม ทั้งนี้ให้ย้ายข้าราชการที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินติดต่อกัน 2 ครั้งไปอยู่ในตำแหน่งใหม่ภายใต้ผู้บังคับบัญชาใหม่

บทสรุป
1.ระบบ E-Recruitment
เป็นการสรรหาบุคลากรที่ทำผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์
? มีความรวดเร็วในการบริการ (timeliness)
? ผู้สมัครสามารถเข้าถึงได้ทุกคน (accessibility)
? ให้ข้อแก่ผู้สมัครได้อย่างถูกต้อง (accuracy)
? ผู้สมัครใช้บริการได้ง่าย (simplicity)
? ใช้บริการเวลาใดก็ได้ (continuity)

ข้อจำกัด :
? ความรู้เกี่ยวกับใช้คอมพิวเตอร์ของประชาชนคนไทยยังไม่แพร่หลาย
? แหล่งที่สามารถใช้บริการคอมพิวเตอร์ยังไม่กว้างขวาง ไม่ครอบคลุมทั่วพื้นที่
? สร้างความไม่เท่าเทียมกันในการสมัครเข้าทำงานระหว่างเขตเมือง กับเขตห่างไกลความเจริญ

2.ระบบ walk-in recruitment
? เน้นการสัมภาษณ์ ไม่มีสอบข้อเขียน
? ผู้สมัครที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีโอกาสมากกว่า

3.ระบบ lateral entry สรรหาแบบแนวราบ
? รัฐได้คนที่มีสมรรถนะตามที่ต้องการ ในช่วงเวลาที่ต้องการ
? การสรรหาจากแหล่งภายนอก อาจทำให้คนในองค์การเกิดการต่อต้าน ไม่ยอมรับ เกิดความขัดแย้งภายในองค์การ เสียขวัญกำลังใจ

4. ระบบ Fast Stream และ Special Track
? พัฒนานักบริหารระดับสูง ระดับผู้นำ
? เปิดโอกาสให้เลื่อนตำแหน่งอย่างรวดเร็ว เพื่อดึงดูด จูงใจ และรักษาคนเก่งคนดีไว้
? ลักษณะงานมีความยาก ท้าทาย เหมาะสำหรับผู้ที่มีศักยภาพสูง โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และผ่านการประเมินคัดเลือก


ขอบคุณข้อมูลจาก
bloggang.com และ idis.ru.ac.th
บันทึกการเข้า
หน้า: [1]   ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Untitled Document
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.7 | SMF © 2006-2008, Simple Machines LLC | SEO by cakez Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.041 วินาที กับ 16 คำสั่ง